Skip Navigation Links

Обявления

Страница >  123

Публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на строителен надзорпо проект 'Да живеем в по-добра среда'"
04.04.2014

З А П О В Е Д

№ 126

гр. Трявна, 02.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 4 т. 2 и разпоредбите на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на проект : „Да живеем в по-добра среда” за обекти:Изграждане на улица за транспортен достъп до централна градска част – гр.Трявна” и „Реконструкция на ул. „Ангел Кънчев” - кръгово кръстовище – гр. Трявна”

 

НАРЕЖДАМ:

Да  се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, във връзка с разпоредбите на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: Извършване на строителен надзор по проект „Да живеем в по-добра среда” за обекти:

Изграждане на улица за транспортен достъп до централна градска част – гр.Трявна

- изграждане на 240 м. улично платно;

- изграждане на 510 кв.м. тротоарни платна;

- изграждане на подпорни стени с дължина 310 м.;

- изграждане на улично осветление с 10 бр. стълбове.

Реконструкция на ул. „Ангел Кънчев” - кръгово кръстовище – гр. Трявна

- разваляне на паважна настилка;

- разваляне на трошенокаменна настилка;

- полагане на бетон;

- изработка и монтаж на армировка;

- доставка и полагане на бетонови бордюри;

- доставка и монтаж на пътни павета;

- монтаж на предпазни парапети;

- постоянна хоризонтална и вертикална маркировка.


Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение на тема „В слънцето на хубостта живях”
18.03.2014

ОБЩИНА  ТРЯВНА

Обявява 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ИМЕТО НА ПЕТКО И ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВИ ЗА ЛИРИЧНО СТИХОТВОРЕНИЕ НА ТЕМА

 

„В СЛЪНЦЕТО НА ХУБОСТТА ЖИВЯХ” 

Под патронажа на г-н Росен Плевнелиев

Президент на Република България

Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор.

Конкурсът за Славейковата награда е анонимен. Всеки автор има право да участва с едно лирично стихотворение в 6 екземпляра, напечатани на пишеща машина или компютърна разпечатка. Подписани творби и ръкописи не се допускат до оценяване.


Обществена поръчка. Осигуряване на информация и публичност по проект: „Подобряване на процеса за ефективна координация и партньорство при разработване и реализиране на политики за устойчиво развитие на община Трявна“
20.12.2013

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2, във връзка с разпоредбите на глава осма „а” от ЗОП.

ПРЕДМЕТ:

“Осигуряване на информация и публичност по проект:

„Подобряване на процеса за ефективна координация и партньорство при разработване и реализиране на политики за устойчиво развитие на община Трявна“


Заповед № 531 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на следните имоти – общинска собственост...
12.11.2013

З А П О В Е Д

№ 531

гр.Трявна, 08.11.2013г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.2 от

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и

Решение №178/06.11.2013г. на Общински съвет Трявна

 

НАРЕЖДАМ:

І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за

отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на следните имоти – общинска

собственост:

• помещение с полезна площ 85 кв.м – частна общинска собственост,

находящо се в сграда с идентификатор №.73403.501.1166.5 по кадастралната карта и

кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед

№ РД-18-21/12.05.2010г.на изп.директор на АГКК гр.София – Читалище „П.Славейков

1871” гр.Трявна.

• помещения с полезна площ 72 кв.м. (офис и каса) – част от имот публична

общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор № 73403.501.1166.3 по

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово,

одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София –

Читалище „П.Славейков 1871” гр.Трявна.


Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 2 (две) години част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение, с полезна площ 42.00кв.м, находящо се в полумасивна двуетажна училищна сграда,
04.10.2013

З А П О В Е Д
 № 470
гр. Трявна, 01.10.2013 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.2 от Наредбата
за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение
№165/18.09.2013г. на Общински съвет Трявна
 
НАРЕЖДАМ:
І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем, за срок от 2 (две) години част от имот – публична общинска собственост,
представляващ: помещение, с полезна площ 42.00кв.м, находящо се в полумасивна
двуетажна училищна сграда, от 624кв.м., построена в парцел V, кв.34 по действащия
ЗРП на гр.Плачковци (АОС №2/22.09.1997г.).
ІІ. Отдаването под наем на имота е при следните задължителни условия:
1.Помещението да се използва, като училищен бюфет.
2.Предлаганият асортимент в ученическия стол да е съобразен съгласно
Наредба №37/21.07.2009г. за здравословна хранене на учениците, изд. от МЗ, в сила от
15.09.2009г.
3.Качеството на хранителните продукти и стоки да отговаря на изискванията на
Закона за храните (обн.ДВ бр.90 от 15.10.1999г.,изм. и доп. бр.31 от 13.04.2007г., в сила
от 13.04.2007г. )
 4.Доставяните продукти необходими за приготвяне на храните или готовите
закуски да бъдат съпроводени със сертификати за качество, издадени от съответните
надлежни органи.
 5.Да извършва дейност съобразно всички нормативни изисквания в тази област.
 6. Всички разходи във връзка с използването на имота: текущ и основен ремонт,
данъци, такси и консумативи са за сметка на Наемателя.

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, част от имот, публична общинска собственост представляващ: кабинет по дентална медицина
27.09.2013


З А П О В Е Д

442

гр.Трявна, 17.09.2013г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №125/25.07.2013г.  на Общински съвет Трявна

НАРЕЖДАМ:

І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години,  част от имот, публична общинска собственост представляващ: кабинет по дентална медицина с полезна площ от 24.27кв.м находящ се в сграда с идентификатор №73403.501.1411.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София - СОУ „П.Р.Славейков” гр.Трявна (АОС №81/02.02.1998г.)


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: занаятчийска работилница с полезна площ 8.37кв.м
07.08.2013
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда
на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение
№126/25.07.2013г. на Общински съвет Трявна

НАРЕЖДАМ

І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем, за срок от 5 (пет) години на част от имот - публична общинска собственост,
представляващ: занаятчийска работилница с полезна площ 8.37кв.м към сграда с идентификатор
№73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна,
обл.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София
- Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство ( АОС №50/ 31.08.1997г.)

Продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор номер 81058.432.143
07.08.2013
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 88, ал.1, ал.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка Решение №99/28.07.2011 год. и Решение №134/25.07.2013 год. на Общински съвет - Трявна

О Т К Р И В А М:

І. Откривам процедура за продажба, чрез публичен търг с явно
наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
Поземлен имот с идентификатор номер 81058.432.143, с площ на имота 1101
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, при граници:
север - поземлен имот с идентификатор 81058.432.131, изток - поземлен имот с
идентификатор 81058.432.131, юг - поземлен имот идентификатор 81058.432.141,
поземлен имот с идентификатор 81058.432.140, запад - поземлен имот с
идентификатор 81058.432.131, по кадастралната карта на село Черновръх, одобрена със
Заповед РД-18-82/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър – гр. София и Заповед № КД-14-07-294/14.06.2011 год. на
началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Габрово (АОС
№109/04.07.2011 год.).

Публичен търг с явно наддаване част от имот, публична общинска собственост представляващ: помещение с полезна площ от 20.00 кв.м и коридор с площ 15.00кв.м, находящи се в сграда с идентификатор №73403.110.56.1
07.08.2013
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.2 от Наредбата
за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №129/25.07.2013г. на Общински съвет Трявна

НАРЕЖДАМ:

І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване
част от имот, публична общинска собственост представляващ: помещение с полезна
площ от 20.00 кв.м и коридор с площ 15.00кв.м, находящи се в сграда с идентификатор
№73403.110.56.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землище
с.Бангейци, гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-
83/10.12.2009г. на изп.директор на АГКК гр.София - читалище «Капитан Дядо Никола»
кв.Божковци (АОС №63/17.12.1997г.)

Община Трявна обявява конкурс за набиране на кандидати за доброволци за членство в доброволно формирование
10.07.2013
Доброволците ще участват в дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
Страница >  123

реклама