Skip Navigation Links

Наредби


НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ И РАЗПОЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И ОБЯВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА ЗА РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ТРЯВНА

реклама