Skip Navigation LinksНачало | Новини | Икономика и бизнес

Икономика и бизнес

Обратно към списъка
Валутните курсове днес
 
Крон Секюрити" ООД успешно приключи проект за подобряване на безопасността и здравето при работа по ОП РЧР
10.07.2018 cross.bg

 София, 10 юли 2018 г. "Крон Секюрити" ООД успешно приключи договор за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.008-1431-C01 „Оптимизация на човешкия капитал и подобряване условията на труд в "Крон Секюрити" ООД” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,

Успешната реализация на дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ доведе до следните конкретни резултати:

1. Разработена и практически въведена Стартегия за управление на човешките ресурси в предприятието; оптимизирани работни процеси и въведени практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот;

2.Осигурени безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез закупуване на средства за колективна защита, на специално работно облекло и лични предпазни средства;

Осигурените за служителите средства за .колективна защита, специални и защитни облекла и ЛПС са от най-висок клас, покриващи трудовите рискове и предпазващи от конкретни опасности, за които се прилага ЛПС, и надграждат осигуряваните до момента минимални изиксвания за безопасност и здраве при работа в дружеството.

Успешната реализация на настоящия проект и постигнатите резултати стимулират „Крон СекюритиООД да надгражда резултатите от проекта чрез по нататъшни дейности в областта на безопасността и здравето при работа, като в дългосрочен план компанията преследва цели за повишаване на конкурентноспособността и производителността на труда.


реклама